Wybierz: Dodaj CV lub Szukaj ofert pracy

adJobs.pl - Z nami znajdziesz dobrą pracę ! Z nami znajdziesz dobrą pracęSzukasz pracy ...?
Jesteś zmęczony codziennym przeglądaniem ofert pracy ... ?
Dodaj Swoje CV do bazy adJobs.pl !

Na naszym Blogu znajdziesz informacje jak szukać pracy...


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Logowanie


Login:
Hasło:

Praca wg. województw


Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

RegulaminRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis adJobs.pl

Definicje
Usługodawca - Korporacja.NET Sp. z o.o.
Usługobiorca - osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług Usługodawcy świadczonych drogą elektroniczną
Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Usługi - wszelkie usługi, które świadczy Usługodawca. Spis Usług został ujęty w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu stanowiąc jego integralną część.
Serwis adjobs.pl - serwis internetowy zamieszczony pod adresem adjobs.pl za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorców.
System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania służących do przesyłających i przetwarzających informacje między sobą za pomocą określonych protokołów, wysyłane ostatecznie do urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, która następuje poprzes wysyłanie i odbieranie danych w Systemach teleinformatycznych na wyraźne żądanie Usługobiorcy. Dane są transmitowane przy pomocy sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu adjobs.pl oraz określa zakres praw i obowiązków użytkowników Serwisu, zwanych dalej Użytkownikami, którymi mogą być osoby fizyczne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę lub pełnomocnika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu adjobs.pl, aż do zakończenia korzystania z owych usług.

II. Rejestracja w serwisie
1. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Serwis adjobs.pl jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie adjobs.pl.
2. Usługobiorca zobowiązuje się: - do podania prawidłowych danych osobowych/firmowych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego,
- uiścić opłatę za wykonywaną usługę w wyznaczonym terminie (jeśli opłata jest przewidziana),
- do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

III. Konto
1. Po prawidłowym wypełnieniu danych osobowych/firmowych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie adjobs.pl jest tworzone unikalne konto dostępowe.
2. Dane do konta dostępowego są wysyłane na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy po dokonaniu pierwszej rejestracji w Serwisie adjobs.pl. Usługobiorca może korzystać z utworzonego konta każdorazowo, kiedy pragnie skorzystać z usług Usługodawcy.
3. Usługobiorca zobowiązuje się nie ujawniać danych dostępowych osobom trzecim i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ujawnienia tych danych.

IV. Warunki świadczenia usług
1. Wymagania techniczne jakie są niezbędne do korzystania z Serwisu adjobs.pl, którym posługuje się Usługodawca:
- połączenie z siecią Internet,
- przeglądarka internetowa; Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowsza, FireFox/IceWeasel 1.0 lub nowsza, Opera 7.0 lub nowsza. Ponadto dostępne jest wiele innych przeglądarek, które prawidłowo interpretują język XHTML zawarty na łamach Serwisu adjobs.pl lecz Usługodawca nie gwarantuje pełnej kompatybilności, - włączona obsługa tymczasowej pamięci tzw. ciasteczek (ang. cookies) w przeglądarce.
2. Usługobiorca może założyć tylko jedno konto w serwisie.
3. Korzystanie z serwisu wiąże się z pewnym ryzykiem, które Usługobiorca zobowiązuje się zminimalizować. Podstawowe czynności jakie powinien wykonać Usługobiorca w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa to:
- skorzystanie z oprogramowania antywirusowego w celu zeskanowania maszyny i ewentualnego usunięcia złośliwego oprogramowania,
- wyposażenie komputer w oprogramowanie typu Firewall, chroniące przed atakami hakerskimi z zewnątrz poprzez blokowanie nieautoryzowanych połączeń,
- nie otwieranie załączników z poczty niewiadomego pochodzenia w celu eliminacji przedostania się do systemu złośliwego oprogramowania,
- dokonanie aktualizacji systemu operacyjnego, zwłaszcza luk krytycznych.

V. Płatności w serwisie
1. Korzystanie z niektórych części serwisu jest odpłatne.
2. Płatności w Serwisie adjobs.pl obsługuje Platnosci.pl, którego właścicielem jest firma PayU S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, nr KRS 0000274399.
3. Aktualna tabela opłat za usługi znajduje się w załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu i jest on jego integralną częścią.

VI. Odpowiedzialność i publikowanie ogłoszeń
1. Wszelkie treści ogłoszeń są przesyłane do Serwisu adjobs.pl za pomocą Systemów teleinformatycznych.
2. Publikacja ogłoszenia na łamach Serwisu adjobs.pl może zostać wstrzymana w przypadku budzenia wątpliwości do podanych przez Usługobiorcę danych osobowych/firmowych. W przypadku wątpliwości co do poprawności danych Usługodawca może zarządzać przesłania faksem/pocztą elektroniczną zeskanowanych dokumentów, które po dokonaniu weryfikacji zostaną zniszczone.
3. Niedozwolone jest zamieszczanie w ogłoszeniach i we wszelkich miejscach dostępnych na łamach Serwisu adjobs.pl treści niezgodnych z prawem, nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, treści o charakterze lub oddźwięku wulgaryzmów, nieprzyzwoitości, profanacji lub w inny sposób kontrowersyjnych, treści naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem.
4. Usługodawca może zaprzestać wyświetlania oferty Usługobiorcy, jeżeli ogłoszenie narusza przepisy prawa lub jakiekolwiek określone w pkt. 3.
5. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
- jakiekolwiek szkody osób trzecich wynikłe z korzystania z Serwisu adjobs.pl przez Usługobiorców nieprzestrzegających przepisów prawa i niniejszego Regulaminu,
- wszelkie treści i informacje umieszczane w ogłoszeniach przez Usługobiorców,
- utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
- szkody wynikłe z nieciągłości wyświetlania ofert, które powstały na skutek sił wyższych np. (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też wynikłe z działalności osób trzecich itp.,
- podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
- nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.
6. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie listem poleconym oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest w załączniku NR1 (załącznik 1 niniejszego regulaminu), przed upływem tego terminu na adres – Korporacja.NET Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który skorzystał z Usługi, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, wyrażając na to zgodę, a Usługa została w całości przez Usługodawce wykonana.

VII. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
1. Usługodawca przetwarza dane osobowe umieszczone dobrowolnie przez Usługobiorców w formularzu rejestracyjnym oraz zmodyfikowanych w ustawieniach Konta. Dane gromadzone są wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). W zależności od wykonywanej usługi Usługodawca przetwarza niżej wymienione dane osobowe:
- nazwisko i imię,
- numer ewidencyjny PESEL i NIP,
- adres zamieszkania,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
- miejsce pracy,
- data urodzenia,
- wykształcenie,
- znajomość języków obcych.
2. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez firmę Korporacja.NET Sp. z o.o. lub inne podmioty korzystające z baz danych firmy Korporacja.NET na podstawie ważnych umów, na podany w formularzu adres e-mail oraz numer fax'u.

VIII. Reklamacje
1. Usługobiorcom przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących Usług.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
3. Reklamacje muszą zostać wysłane na adres Korporacja.NET Sp. z o.o. 00-511 Warszawa ul. Nowogrodzka 31 listem poleconym najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.
Reklamacja powinna zawierać minimum:
- dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
- przedmiot reklamacji,
- wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i okoliczności uzasadniające,
Reklamacje nie zawierające wyżej wymienionych informacji nie będą rozpatrywane.

IX. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca nie odpowiada za treści umieszczane przez Usługobiorców i nie gwarantuje ich autentyczności.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączania Serwisu adjobs.pl w czasie jego ulepszania, konserwacji itp.
3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu adjobs.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.Załącznik nr 1 do Regulaminu - Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji wysyłając listem poleconym FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY na adres Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Korporacja.NET Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa


Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu adjobs.pl.

Data zawarcia umowy to ................................................Załącznik nr 2 - Spis usług świadczonych przez Usługodawcę
1. Oferty pracy
Usługodawca udostępnia na łamach Serwisu adjobs.pl informacje zachęcające potencjalnych pracowników do wysyłania CV na podane dane kontaktowe np. poczta elektroniczna, adres siedziby.
Oferta jest wyświetlana przez Usługodawcę określoną ilość czasu w zależności od wybranego typu oferty. Po zakończeniu ważności oferty nie jest ona już wyświetlana w Serwisie adjobs.pl.
Usługodawca może w dowolnym momencie trwania oferty dokonywać jej modyfikacji za pomocą opcji dostępnych w swoim Koncie.
2. Baza CV
Użytkownicy poszukujący Ofert pracy w Serwisie adjobs.pl mają możliwość założenia Konta CV. Umożliwia ono stworzenie elektronicznej wersji dokumentu CV, które staje się widoczne dla kont Pracodawców, którzy posiadają konto z odpowiednim dostępem do Bazy CV. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonywać modyfikacji danych swojego CV.

Załącznik nr 3 - Tabela opłat za Usługi świadczone przez Usługodawcę
Aktualnie Serwis adJobs.pl nie pobiera tylko opłat za zamieszczenie oferty pracy.