Wybierz: Dodaj CV lub Szukaj ofert pracy

adJobs.pl - Z nami znajdziesz dobrą pracę ! Z nami znajdziesz dobrą pracęSzukasz pracy ...?
Jesteś zmęczony codziennym przeglądaniem ofert pracy ... ?
Dodaj Swoje CV do bazy adJobs.pl !

Na naszym Blogu znajdziesz informacje jak szukać pracy...


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Logowanie


Login:
Hasło:

Praca wg. województw


Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.


Solidne Firmy Regionu

IT Kontrakt / Oferta z dnia: 2016-05-16

O firmie

Jako firma IT Kontrakt specjalizujemy si? w outsourcingu kadry IT oraz dostarczaniu nowoczesnych rozwi?za? IT, kompleksowo wspieraj?c procesy biznesowe swoich Klientów. Ponad 12-letnie do?wiadczenie czyni nas liderem w dostarczaniu wysokiej jako?ci us?ugi i innowacyjnych rozwi?za? IT. Zespó? IT Kontrakt to 1200 profesjonalistów IT, realizuj?cych presti?owe projekty IT w Polsce i za granic?.


Oferowana praca

Stanowisko: Software Developer in Test
Nr ref.: JK/TQA/KRK/05/I
Miejsce pracy: Kraków / małopolskie / Polska
Branża: Informatyka / Telekomunikacja

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku Software Developer in Test b?dzie odpowiedzialna za rozwój oprogramowania, prowadzenie testów (automatycznych) oraz redukcj? b??dów w oprogramowaniuWymagania

• Wykszta?cenie wy?sze informatyczne (lub pokrewne)
• Min. 2 lata do?wiadczenia w programowaniu w j?zyku Java
• Bardzo dobra znajomo?? j?zyka angielskiego (w mowie oraz w pi?mie)
• Znajomo?? nast?puj?cych narz?dzi i technologii: XML/Web Services, J2EE, JMS
• Do?wiadczenie w tworzeniu testów automatycznych
• Znajomo?? techniki tworzenia oprogramowania sterowanego przez testy (TDD), tzw. „piramidy testów” oraz do?wiadczenie w pracy z JUnit/Unit Testing
• Do?wiadczenie w pracy z technologi? Tomcat (lub innymi kontenerami aplikacji webowych)
• Praktycznej znajomo?ci baz danych Oracle i j?zyka SQL
• Zorientowanie na osi?ganie wymiernych rezultatów pracy oraz podnoszenie jako?ci wytwarzanego oprogramowania
• Optymizm, poczucie humoru i umiej?tno?? wspó?pracy z innymi cz?onkami zespo?u IT
Mile widziane:
• Do?wiadczenie w pracy z wytwarzaniem oprogramowania z u?yciem metodologii Agile
• Do?wiadczenie w pracy z zespo?ami rozproszonymi globalnie
• Do?wiadczenie w pracy z u?yciem Source Code Control System (Subversion, Git itd.)


Oferujemy

• Prac? w mi?dzynarodowym ?rodowisku w zespole scrumowym
• Wspó?prac? na zasadzie outsourcingu z mo?liwo?ci? wyboru dogodnej formy wspó?pracy – umowa o prac? lub B2B
• Atrakcyjne wynagrodzenie, którego wysoko?? uzale?niona jest od rodzaju podpisywanej umowy oraz oceny poziomu umiej?tno?ci
• Dodatkowe benefity – prywatna opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenie na ?ycie
• Imprezy firmowe i inne atrakcje (np. sportowe, charytatywne itd.)Forma kontaktu

Osoby zainteresowane aplikowaniem na ww. stanowisko zapraszamy do przesy?ania CV w j?zyku angielskim na adres: rekrutacja@itkontrakt.pl (prosimy o podanie numeru referencyjnego w tytule maila).
Jednocze?nie informujemy, ?e skontaktujemy si? tylko w wybranymi Kandydatami.

IT Kontrakt sp. z o. o. z siedzib? we Wroc?awiu, ul. Gwia?dzista 66, 53-413 Wroc?aw, b?dzie przetwarza?a dobrowolnie podane dane osobowe zawarte w z?o?onych dokumentach wy??cznie w celach rekrutacyjnych. Aplikuj?cym przys?uguje prawo dost?pu do tre?ci przekazanych danych oraz ich poprawiania. Istnieje mo?liwo?? wyra?enia odr?bnej zgody i wzi?cia udzia?u w przysz?ych procesach rekrutacyjnych.


Prosimy o do??czenie do zg?oszenia klauzuli:
Wyra?am zgod? na przetwarzanie przez IT Kontrakt sp. z o.o. z siedzib? we Wroc?awiu, ul. Gwia?dzista 66, 53-413 Wroc?aw, moich danych osobowych, zawartych w z?o?onych przeze mnie dokumentach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko …………………………..
Wyra?am zgod?/Nie wyra?am zgody na przetwarzanie przez IT Kontrakt sp. z o.o. w/w danych osobowych, w celu prowadzenia przysz?ych procesów rekrutacyjnych.Dane firmowe

IT Kontrakt
ul. Ludwinowska 7
30-331 Kraków
Email: magdalena.bochenska@itkontrakt.pl / WWW:


← Wstecz